Betalings- en lesvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betalingen. Het lesgeld wordt ineens via Ideal, of maandelijks vooruitbetaald middels automatische incasso, het verschuldigde bedrag zal iedere maand rond de 3e, 4e of 5e afgeschreven worden. Bij het niet kunnen voldoen aan de betalingsverplichting zal € 5,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Prijswijzigingen. Muziekschool Albrandswaard behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen wanneer dit gerechtvaardigd is door veranderingen in de markt of inflatiecorrectie. Prijswijzigingen in het lesgeld worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd en gebeuren uitsluitend met ingang van een nieuw cursusjaar. Ieder jaar op 1 augustus wordt tevens het lesgeld opnieuw vastgesteld op basis van de leeftijd van de cursist op dat moment.

Gezinsreductie. Indien er meerdere leden uit één huishouden in het zelfde cursusjaar muziekles volgen geldt; voor twee uit één huishouden 5%, voor drie of meer 10%.

Lesvoorwaarden

Het lesjaar bestaat uit een lesovereenkomst van 12 opeenvolgende maanden en kan iedere maand ingaan.

De lessen zijn privé, tenzij anders overeengekomen.

Per kalenderjaar zullen afhankelijk van de lesvorm 19/ 38 lessen gegeven worden volgens een vast rooster. In schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.

De leerling krijgt een vaste lestijd toegewezen. Bij verhindering dient de leerling zich minimaal vierentwintig uur van te voren af te melden via www.muziekschoolalbrandswaard.nl. Bij niet tijdig afzeggen of verzuim kan géén aanspraak worden gemaakt op een inhaalles, noch op het lesgeld.

Per kalender jaar kunnen afhankelijk van de lesvorm maximaal 2/4 lessen worden gemarkeerd als inhaalles en zullen in overleg verschoven worden naar voorhanden liggende dagen/tijdstippen. De leerling dient zelf, binnen 7 dagen na afmelding, met een voorstel datum voor de inhaalles te komen. Deze inhaalles dient binnen 4 weken gegeven te worden. Na deze 4 weken vervalt de mogelijkheid tot een inhaalles.

De leerling dient op tijd aanwezig te zijn bij de geplande lesruimte. Indien een leerling niet tijdig aanwezig is zal de les conform overeengekomen lestijd ingekort worden.

In geval van langdurige afwezigheid geldt een eigen risico van 2 lessen gevolgd door tijdelijke stopzetting van de betalingsverplichting. Indien mogelijk en in overleg zal een aangepast lesschema samengesteld worden.

Eventuele workshops kunnen niet als les gezien worden, tenzij anders overeengekomen.

Overige

Privacy Statement. Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving inzake de privacy hebben we een Privacy Statement opgesteld. Hierin kan je teruglezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat we doen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen. De privacy statement kunt u aanvragen bij de docent.

Verhindering cursist of docent bij abonnement. Wanneer de cursist geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald tenzij deze minimaal vierentwintig uur voor aanvang van de les zijn afgemeld. Als de cursist langer dan twee weken ziek is, vervalt daarna het verschuldigde lesgeld tot aan het moment dat de lessen weer doorgaan. Dit dient wel vooraf gemeld te zijn door te mailen naar info@muziekschoolalbrandswaard.nl Bij verzuim van de docent wordt de les ingehaald of door een andere docent waargenomen. Als dit niet lukt zal na afloop van het schooljaar restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

Uitschrijven kan in de eerste maand, uiterlijk 10 dagen voordat de nieuwe maand begint. In het eerste jaar is na de proefmaand geen mogelijkheid tot opzeggen. Na het eerste cursusjaar kun je de volgende data van ieder jaar opzeggen:

Voor 31 maart, 30 september en 31 december.

De opzegging dient minimaal 2 weken voor de uitschrijf datum bij ons binnen te zijn. Dit doe je via www.muziekschoolalbrandswaard.nl. Inhaallessen of te kort aan lessen zullen niet worden verrekend.

Proefles: een proefles kan direct online aangevraagd worden en kost €10.

Proefmaand: na de inschrijving geldt er gedurende de eerste 4 weken geen opzegtermijn. Dit wil zeggen: opzeggingen gedurende de eerste 4 weken worden doorgevoerd na afloop van deze periode. Eventueel vooruitbetaald lesgeld wordt dan teruggestort.

Wijzigingen van persoonlijke gegevens dienen per e-mail te worden medegedeeld naar info@muziekschoolalbrandswaard.nl

Muziekschool Albrandswaard is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen.