Betalings- en lesvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Betalingen. Het lesgeld wordt ineens via Ideal, of per kwartaal vooruitbetaald middels automatische incasso.

Prijswijzigingen. Muziekschool Albrandswaard behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen wanneer dit gerechtvaardigd is door veranderingen in de markt of inflatiecorrectie. Prijswijzigingen in het lesgeld worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd en gebeuren uitsluitend met ingang van een nieuw cursusjaar. Ieder jaar op 1 augustus wordt tevens het lesgeld opnieuw vastgesteld op basis van de leeftijd van de cursist op dat moment.

Lesvoorwaarden

Het lesjaar bestaat uit een lesovereenkomst van 12 opeenvolgende maanden en kan iedere maand ingaan.

De lessen zijn privé, tenzij anders overeengekomen.

Per kalenderjaar zullen afhankelijk van de lesvorm 19/ 38 lessen gegeven worden volgens een vast rooster. In schoolvakanties worden er geen lessen gegeven.

De leerling krijgt een vaste lestijd toegewezen. Bij verhindering dient de leerling zich minimaal vierentwintig uur van tevoren af te melden via de app. Bij niet tijdig afzeggen of verzuim kan géén aanspraak worden gemaakt op een inhaalles, noch op het lesgeld.

Per kalender jaar kunnen afhankelijk van de lesvorm maximaal 2/4 lessen worden gemarkeerd als inhaalles en zullen in overleg verschoven worden naar voorhanden liggende dagen/tijdstippen. De leerling dient zelf, binnen 7 dagen na afmelding, met een voorstel datum voor de inhaalles te komen. Deze inhaalles dient binnen 4 weken gegeven te worden. Na deze 4 weken vervalt de mogelijkheid tot een inhaalles.

De leerling dient op tijd aanwezig te zijn bij de geplande lesruimte. Indien een leerling niet tijdig aanwezig is zal de les conform overeengekomen lestijd ingekort worden.

In geval van langdurige afwezigheid geldt een eigen risico van 2 lessen gevolgd door tijdelijke stopzetting van de betalingsverplichting. Indien mogelijk en in overleg zal een aangepast lesschema samengesteld worden.

Eventuele workshops kunnen niet als les gezien worden, tenzij anders overeengekomen.

Overige

Om te voldoen aan de nieuwe wetgeving inzake de privacy hebben we een Privacy Statement opgesteld. Hierin kan je teruglezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat we doen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen. De privacy statement kunt u aanvragen bij de docent.

Proefles: een proefles kan direct online worden aangevraagd en kost €10.

Proefpakket: na de inschrijving geldt dat er niet tussentijds kan worden afgezien van het abonnement. Daarom bieden wij een proefpakket van 5 lessen aan, zodat de leerling kan zien of hij de muzieklessen leuk vindt of niet. Dit proefpakket kan 1 keer per leerling aangevraagd worden. Daarna dient er een regulier abonnement aangeschaft te worden als de leerling vervolg wilt geven aan de muzieklessen.

Wijzigingen van persoonlijke gegevens dienen per e-mail te worden medegedeeld naar info@muziekschoolalbrandswaard.nl

Muziekschool Albrandswaard is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van goederen.